[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ต่างๆ

  

ชื่อ : นายสัญญา รักษารัตน์
ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก
หน้าที่หลัก : งานบริหาร
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : นายสุชาติ ประคีตะวาทิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผช.สาธารณสุขอำเภอ,งานบริหารทั่วไป,งานการหน้าที่
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : น.ส.วิลาวัลย์ สุขอนันตพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานประกันสุขภาพฯ,งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ,งานแพทย์ไทย,งานทันตกรรม
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : นางกุลธิดา ผลทวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ,บุคลากรฯ,สุขภาพภาคประชาชน
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : นางสาวโสภาภรณ์ ชูสกุลตันติวงศ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานNCD,สุขภาพจิต,งานยาเสพติด,กลุ่มวัยทำงาน
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : นายประวิช ขุนนิคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาคุณภาพฯ,วิจัย นวัตกรรมฯ,งานสุขศึกษา,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อุบัติเหตุ EMS
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : นางอัญชลี ปากลาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานควบคุมโรคติดต่อ,สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน,ระบาดวิทยาฯ,พัสดุ
อีเมล์ : sso.mail.aoluk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075817610

ชื่อ : นางธนิศรา คำเลี้ยง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านนาเหนือ
อีเมล์ : pcu_nanua@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075-667527

ชื่อ : นายราเชนทร์ บุตรครุธ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านอ่าวลึกน้อย
อีเมล์ : aoluknoi203@outlook.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 075-619917

ชื่อ : นางสาวฐาณัชชา ณ นคร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ
อีเมล์ : nongloompor2009@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075-665699

ชื่อ : นางขวัญดี มณีวงศ์
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านบางเจริญ
อีเมล์ : bj.pcu204@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 075-619804

ชื่อ : นายเฉลิมพล ศักดิ์เพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมสัก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 075-685083

ชื่อ : นายนพกร บุตรหมัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำจาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872825973

ชื่อ : นายสุทน สุขช่วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านเขาล่อม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรรณทิพย์ จรงค์หนู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านคลองยา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุดี นายาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านเขาแก้ว
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวีณา มัจฉากุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
10 : งานบริหาร